X Zjazd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 2018

2018-09-06

W dniu 4 września 2018 roku w Sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej odbył się X Zjazd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zjazd w którym wzięło udział 40 delegatów spośród 44 wybranych na zebraniach Kół oraz zaproszeni goście rozpoczął koncert zespołu Finezja, trzech młodych muzyków (2 akordeonistów i perkusista). Zespół wykonał zestaw utworów bardziej i mniej znanych w oryginalnej aranżacji, czym zyskał aplauz słuchaczy.

Zjazd otworzył Stanisław Dziedzic witając gości – kierownictwo Zarządu Okręgu PZERiI z Wałbrzycha – przewodniczącą Annę Marię Mirską, przew. Komisji Rewizyjnej ZO Mieczysława Bąka oraz przew. Komisji Socjalno-Bytowej Józefa Świątka. Stanisław Dziedzic zaproponował na przewodniczącego Zjazdu panią Janinę Radomską z Mysłakowic. Zjazd jednomyślnie powierzył prowadzenie obrad zgłoszonej kandydatce. Protokolantem Zjazdu został Jerzy Mandryk – sekretarz ustępujacego Zarządu ZR.
W kolejnych punktach obrad wybrano Komisję Mandatową, która stwiedziła prawomocność obrad, Komisję Porozumiewawczą oraz Komisję Wnioskową.

Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji przedstawił Stanisław Dziedzic, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Danuta Roszykiewicz, która złożyła również wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Przew. Zarządu Okręgu A.M.Mirska wysoko oceniła pracę Zarządu, podziękowała za współpracę przekazując słodki upominek – kosz słodyczy. Przew Kom.Rewizyjnej ZO również pogratulował wyników pracy Oddziału Rejonowego. Zabierający głos w dyskusji nad sprawozdaniem delegaci również pozytywnie ocenili pracę Zarządu.

Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

W kolejnym punkcie przeprowadzono wybory Zarządu na kolejną kadencję, który zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą liczyć będzie 20 członków, w tym 8 przewodnicących kół terenowych oraz 12 zgłoszonych z Sali. Stanisław Dziedzic zarekomendował 9 kandydatów a z Sali zgłoszono 3 kandydatów. Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali nowy Zarząd na kolejną kadencję.
Nastepnie przeprowadzono wybór Komisji Rewizyjnej w 3-osobowym składzie.
W trakcie krótkiej przerwy Zarząd dokonał wyboru przewodniczącego – jednomyślnie wybierając Stanisława Dziedzica.
W kolejnym punkcie Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Okręgowy. Na podstawie liczebności członków Odziału Rejonowego ustalono, że Rejon będzie reprezentowany przez 7 delegatów (1 na 300 członków) w tym nowowybranego przewodniczącego. Zjazd miał dokonać wyboru 6 delegatów, a z Sali zgłoszono 7 kandydatów spośród których w głosowaniu jawnym wybrano 6 delegatów.

Podjęcie uchwały dot. zgłoszonych w dyskusji wniosków było ostatnim punktem porządku obrad i przewodnicząca zakończyła Zjazd dziękując delegatom i gościom za udział a nowowybranym władzom Rejonowego Oddziału PZERiI sukcesów w działalności na rzecz całego środowiska.Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8