O nas

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  jest organizacją pozarządową, dobrowolną, neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym.

Celem Związku jest organizacja życia kulturalnego, czasu wolnego, zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym miasta oraz poprawie warunków bytowych swoich członków.

Dla osiągnięcia celów współdziała z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.
W ramach swojej działalności organizuje grupowe wyjścia do teatru, filharmonii, wyjazdy do opery, wieczorki taneczne, wycieczki oraz turnusy wczasowe i rehabilitacyjne.

Związek od lat podejmuje działania na rzecz zmiany wizerunku i stereotypów w postrzeganiu osób starszych przez zwiększenie roli w społeczności lokalnej i wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, a przedstawiciele Oddziału Rejonowego PZERiI czynnie uczestniczą społecznie w wielu organizacjach doradczo – opiniotwórczych i inicjatywnych przy Prezydencie Miasta (Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Jeleniogórska Rada Seniorów), czym bezpośrednio wpływają na politykę samorządu w sferze senioralnej.

Związek przykłada też dużą wagę do szeroko rozumianej współpracy pomiędzy różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i powiatu, dlatego też beneficjentami podejmowanych działań są nie tylko seniorzy i osoby niepełnosprawne, ale ogół mieszkańców Jeleniej Góry i powiatu.

W naszej społeczności witamy serdecznie wszystkich, którzy chcą delektować się paletą barw pogodnej jesieni.

Członkiem Związku może być osoba pełnoletnia mająca prawo do pobierania emerytury lub renty (krajowej lub zagranicznej), albo uznana przez właściwy organ za inwalidę. Może być również osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, bądź pozostaje na zasiłku przedemerytalnym lub emeryturze pomostowej.

Członkiem może zostać też nie pracujący współmałżonek.

Warunkiem przystąpienia do naszej organizacji jest dostarczenie jednej fotografii do legitymacji, przedstawienie legitymacji ZUS i dowodu osobistego.

Opłaty przy zapisie:

  • 5,00 zł – wpisowe
  • 5,00 zł – za legitymację
  • Składka miesięczna 5,00 zł – roczna 60,00 zł

 

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8